ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12
ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

E-Mail

contact@pkn2.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงาน

ที่ หน่วยงาน/กลุ่ม/รายชื่อ เบอร์โทร
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0-3262-3780
0-3262-3781
0-3262-3782
2 FAX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0-3262-1807
3 ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อ 12
4 ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 11
5 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 15
6 หน้าห้อง ผอ.สพท.ปข.2 ต่อ 16
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
8 กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ ต่อ 18
9 FAX กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ (พัสดุ) ต่อ 19
10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 20
11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 25
12 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 22-23
13 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 24
14 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ต่อ 26

Facebook