โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

8327 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 8290 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8288 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 8543 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8277 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8276 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 8433 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 8269 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8281 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8273 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8261 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8279 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8267 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8278 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8279 ครั้งโรงเรียนวไลย 13764 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 13014 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12901 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 13041 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 12898 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 13027 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 13498 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 12567 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 13253 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
8352 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8407 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 8370 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 8430 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 8398 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8312 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 8490 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8279 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8256 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี 8261 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 8509 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 8271 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 8257 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8256 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 8268 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 12813 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 12639 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 12886 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 12434 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 13285 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 12811 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 13212 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 12505 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 13108 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 13078 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8266 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 8368 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 8380 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 12684 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 8389 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 8369 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 13031 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 8357 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 8340 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8489 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 8359 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 8419 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8422 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8393 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 8395 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 8335 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 8361 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 8430 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8257 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 8314 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8282 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 8350 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2