ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group)

ดาวน์โหลด 3249 ครั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดสุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 3252 ครั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 3253 ครั้งกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 3250 ครั้งคู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด 3258 ครั้งคู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3354 ครั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดาวน์โหลด 3252 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3249 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3251 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร และรายการอื่นๆ นอกจากถ่ายเอกสารที่ผู้สั่งถ่ายอนุมัติให้ดำเนินการได้ เช่น เข้าเล่มเอกสาร หรือถ่ายรูปแบบรายการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3249 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-2836 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3250 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-2214 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3251 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสทรัพย์สิน 100000372711 และ 4/2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3249 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-2214 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3250 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3250 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3252 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3250 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์มีขาเหล็กแบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3254 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3265 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3271 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3260 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3271 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขัน โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3263 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเสียง และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3270 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ดิสเบรกหน้า ดัมมเบรคหลัง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข-2836 ปข. และ กง-2214 ปข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3268 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3267 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 3283 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ กลุ่มอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง