หัวข้อข่าว : สพฐ. Kick off “คลินิก สตผ.” หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 23:17 น. เข้าชม : 72)

“..การติดตามประเมินผลจะยั่งยืนได้นั้น ทุกหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานต้องเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล..” ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 จากกิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.”
และการเสวนาในหัวข้อ “Monitoring and Evaluation เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีอนาคต”
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=1

 

 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 แก้ปัญหาตามบริบบท เพื่อลด Learning Loss และ ติดปีกการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=2

 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=3

ช่วงที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

ช่วงที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=6

ช่วงที่ 1 : การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรให้นักเรียนปลอดภัยทั้งร่ายกายและจิตใจ

 การขับเคลื่อนแนวทางสถานศึกษาปลอดภัยที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา >> คลิก

ช่วงที่ 2 : การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"

 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=7

ช่วงที่ 1 : การขับเคลื่อน Soft power ในการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
เพื่อการค้นพบต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา : Soft Power กับการจัดการศึกษา

 การติดตามการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ปีการศึกษา 2566 >> คลิก

ช่วงที่ 2 : “ความสำเร็จของการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=8

 

 

สรุปองค์ความรู้ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : http://202.29.173.121/cer/download.php?id=12