หัวข้อข่าว : PMQA 4.0

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2566  เวลา 10:34 น. เข้าชม : 138)

ชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ระดับ สพท. ปี 2566

การประชุมชี้แจง PMQA 4.0 ประจำปี 2566

*** หมวด 1 การนำองค์การ
1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
1.4 การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
*** สรุปหมวด 1 (1.1 1.2 1.3 1.4 )

 

*** หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วนโดยผ่านเครือข่ายภายในและภายนอก
2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 

 

*** หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์

 

*** หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การกำหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
4.3 การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล

 

*** หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ
5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร 

 

*** หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
**** สรุปหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ