หัวข้อข่าว : รวมโปรแกรมบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 13:50 น. เข้าชม : 612)

                           โปรแกรมบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SmartOffice เข้าสู่ระบบ

2. ระบบรายงานงบประมาณ สพป.ปข.2 BRS เข้าสู่ระบบ

3. ระบบการบริหารจัดการ สพป.ปข.2 AMSS เข้าสู่ระบบ

4. ระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียน (ผอ.สพป.ปข.2) เข้าสู่ระบบ

5. ระบบเงินเดือนครูและบุคลากร เข้าสู่ระบบ

6. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS เข้าสู่ระบบ

7. ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis เข้าสู่ระบบ

8. ระบบเพิ่มเลข G นักเรียนต่างชาติ G Code  เข้าสู่ระบบ

9. ระบบขออนุมัติไปราชการ (ผอ.โรงเรียน) เข้าสู่ระบบ

10. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เข้าสู่ระบบ

11. ระบบอาหารกลางวันนักเรียน School Lunch เข้าสู่ระบบ

12. ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec  เข้าสู่ระบบ

13. ระบบข้อมูลครูและบุคลากร Obec-Emis เข้าสู่ระบบ

14. ITA Online เข้าสู่ระบบ

15. ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน CCT เข้าสู่ระบบ

16. OBECMail เข้าสู่ระบบ

17. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC เข้าสู่ระบบ

18. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เข้าสู่ระบบ

19. แบบรายงานการไปราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

20. ระบบ พาน้องกลับมาเรียน เข้าสู่ระบบ

21. ระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบ

22. ระบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 e-MES เข้าสู่ระบบ

23. ระบบเลื่อนเงินเดือน เข้าสู่ระบบ

24. ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ