หัวข้อข่าว : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 12:34 น. เข้าชม : 187)

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เข้าสู่ระบบ 
กรอบเวลาการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2​ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบติดตาม

และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
(ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566)

คู่มือการใช้งาน 
สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ คลิก>>  

รหัสงบประมาณ New GFMIS สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 คลิกเพื่อดาวโหลด>> 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 - 2570) ของ สพฐ.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

เป้าหมายและการพัฒนาภาค สศช. (2566 - 2570)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย

การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR

การใช้ประโยชน์จากระบบ eMENSCR