หัวข้อข่าว : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566  เวลา 14:40 น. เข้าชม : 17)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะต่อเวปไซต์

 

การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

 

ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

ป้องกันการรับสินบน