หัวข้อข่าว : เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 09:50 น. เข้าชม : 20)

 


ผลงานทางวิชาการ
 

รายละเอียด
 


การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านรวมไทย 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

รายงานผลการพัฒนาการอ่าน ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐาน
ในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สีช่วยในการจดจำ
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ของครูโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

 

การประเมินโครงการค่ายทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

 


การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของนักเรียน (ภัยบุคคล)
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


การประเมินโครงการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
(นาฏศิลป์-กลองยาว)

 

การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม